Informacje o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach, archiwach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

 • Dokumentacja finansowo-księgowa
 • Księgi inwentarzowe
 • Księga skarg i wniosków
 • Księga zastępstw
 • Księga ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Arkusze ocen
 • Dzienniki lekcyjne (forma elektroniczna)
 • Dzienniki specjalistów
 • Dzienniki zajęć innych
 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej

Zainteresowani wglądem do dokumentów i zawartych w nich danych winni złożyć stosowne podanie w sekretariacie szkoły.