Program profilaktyki

 
Program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska
  
Gimnazjum nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Bolesława Chrobrego
w Kołobrzegu
 
 
Rok szkolny 2010/2011
 
Spis treści
 
 
1.        Uwagi wstępne
2.        Struktura oddziaływań profilaktycznych
3.        Zasady oddziaływań profilaktycznych
4.        Rozpoznanie czynnika ryzyka
5.        Zachowania ryzykowne i ich przyczyny
6.        Czynniki chroniące
7.        Cele profilaktyki szkolnej
8.        Zadania profilaktyki szkolnej
9.        Oddziaływania profilaktyczne
10.     Ewaluacja programu
 
 
 
Program Profilaktyki Szkolnej
Gimnazjum nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu
 
1.        UWAGI WSTĘPNE
 
Tworzeniu Programu profilaktyki szkolnej towarzyszyło przekonanie, że:
 
·          Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.
 
·           Program profilaktyki szkolnej to ogół działań chroniących młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencyjnych w sytuacji pojawiających się zagrożeń.
 
·          Program profilaktyki szkolnej obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji Programu Wychowawczego Szkoły, koncepcji rozwoju szkoły oraz programów nauczania.
 
·          Program profilaktyki szkolnej jest oparty na obowiązujących w szkole regulaminach
      i procedurach.
 
2.        STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH
 
Rada Pedagogiczna
·          Określa zadania w zakresie profilaktyki.
·          Określa zapotrzebowanie na realizację programów profilaktycznych.
·          Dokonuje analizy działalności profilaktycznej.
 
Nauczyciele
·          Współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań profilaktycznych.
·          Wykonują zalecenia zawarte w orzeczeniach wydanych przez PPP.
·          Doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań profilaktycznych.
·          Realizują program profilaktyki.
 
Wychowawcy klas
·          Integrują zespół klasowy.
·          Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie.
·          Wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
·          Realizują zadania w zakresie profilaktyki we współpracy z rodzicami uczniów.
 
Wicedyrektor
·          Monitoruje pracę wychowawców klas i pedagoga w zakresie profilaktyki.
·          Diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie profilaktyki.
·          Współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami wspomagającymi działania
z zakresu profilaktyki.
·          Inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w Programie szkolnej profilaktyki.
 
Pedagog szkoły i psycholog
·          Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych.
·          Określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
·          Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
·          Podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z Programu Wychowawczego Szkoły i Programu profilaktyki szkolnej w stosunku do uczniów,
      z udziałem rodziców i nauczycieli.
·          Wspiera działania opiekuńczo – wychowawcze nauczycieli, wynikające z Programu profilaktyki szkolnej.
 
Rada Rodziców
·          Opiniuje Program profilaktyki szkolnej.
·          Analizuje i diagnozuje opinie rodziców na temat profilaktyki.
·          Współpracuje z Radą Pedagogiczną, wicedyrektorem i Samorządem Uczniowskim.
 
Rodzice
·          Przedstawiają Radzie Rodziców opinie na temat profilaktyki.
·          Korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga, psychologa i szkolnej służby zdrowia w zakresie profilaktyki.
·          Wnioskują do odpowiednich organów i instytucji w sprawach kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 
Organ prowadzący
·          Decyduje o zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy pedagoga, psychologa i logopedy.
·          Decyduje o ilości godzin płatnych koniecznych do realizacji Programu.
·          Współuczestniczy w wyposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne, środki niezbędne do realizacji Programu.
 
 
 
 
3. ZASADY ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH
 
 
Bezpieczeństwo uczestników
·          Respektowanie podmiotowości uczestników.
·          Poszanowanie ich godności i indywidualności.
·          Ochrona prywatności i zapewnienie dyskrecji.
·          Uwzględnienie wieku i poziomu rozwoju uczestników.
·          Uwzględnienie systemu wartości i stopnia wrażliwości uczestników.
·          Niestosowanie technik, które naruszają mechanizmy obronne osobowości (terapeutycznych, psychomanipulacyjnych).
·          Realizatorzy działań profilaktycznych powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne.
 
Adekwatność oddziaływań
·          Działania profilaktyczne powinny być maksymalnie dostosowane do potrzeb
      i problemów odbiorców oraz mieć wyraźnie określonego adresata.
 
Skuteczność
·          Działania powinny być zgodne z aktualnym stanem wiedzy z dziedziny, której dotyczą.
·          Działania powinny wykorzystać wiedzę dotyczącą sprawdzonych strategii, form
      i metod oddziaływania.
·          Działania powinny uwzględnić wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej.
 
Rzetelność
·          Informacje powinny być rzetelne.
·          Informacje powinny być dostosowane do poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego adresata, do jego możliwości percepcyjnych.
·          Informacje powinny uwzględniać poziom już posiadanej wiedzy (zbyt wczesne wkraczanie z informacjami na temat zagrożeń może podsuwać pomysły na niepożądane zachowania).
·          Informacje powinny być rzeczowe (odwoływanie się do emocji, np. straszenie, może powodować obronne odrzucanie zagrażających informacji lub też pobudzać ciekawość).
·          Informacje dotyczące zagrożeń nie powinny być zbyt szczegółowe (aby nie stanowiły instruktażu nieprawidłowych zachowań).
 
Głębokość i czas trwania
·          We współczesnej profilaktyce proponuje się, jako bardziej skuteczny, model głębszego oddziaływania oparty o koncepcję czynników ryzyka i czynników chroniących.
·          Najbardziej skuteczne są działania zintegrowane z programem szkolnym (dydaktycznym i wychowawczym).
·          Czas trwania oddziaływań i ich intensywność zależą od zdiagnozowanego wcześniej stopnia zagrożenia.
 
 
4. ROZPOZNANIE CZYNNIKA RYZYKA
 
Poprzez rzetelną diagnozę środowiska szkolnego wyodrębniono czynniki ryzyka.
Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (cechy, sytuacje, warunki) zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych i związanych z nim szkód. Są one zróżnicowane
w zależności od rodzaju problemu objętego profilaktyką (od kilkunastu do ponad stu,
w zależności od typu problemu).
Do zbadanych czynników ryzyka należą:
 
·          Sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju.
·          Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne.
·          Słabe wyniki w nauce.
·          Brak celów życiowych.
·          Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych.
·          Wczesna inicjacja seksualna a zachowania ryzykowne.
5. ZACHOWANIA RYZYKOWNE I ICH PRZYCZYNY
 
Zachowania ryzykowne, to działania zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych konsekwencji psychologicznych, społecznych i zdrowotnych.
 
 
rodzaj zachowań ryzykownych
 
 
przyczyny
 
 
 
wulgaryzmy,
brak kultury osobistej
 
·          obyczaj środowiskowy,
·          wzorce wyniesione z domu,
·          chęć zaimponowania,
·          wyraz buntu, manifestowanie dorosłości,
·          wzorce w mediach,
·          złe relacje nauczyciel – uczeń,
·          brak reakcji nauczyciela i innych dorosłych,
·          ubóstwo językowe.
 
 
 
wagary
·          trudności w nauce,
·          uległość wobec kolegów,
·          strach przed sprawdzeniem,
·          brak zainteresowania,
·          niemożność sprostania ambicjom rodziców i wymaganiom nauczycieli,
·          nuda na lekcjach,
·          brak dyscypliny,
·          chęć zaimponowania.
 
 
 
brak zainteresowania nauką
·          niedostosowanie wymagań do poziomu uczniów,
·          niejasne kryteria oceniania,
·          jakość programów nauczania,
·          lenistwo,
·          osoba nauczyciela,
·          nudne lekcje,
·          negatywny wpływ grupy rówieśniczej,
·          brak zainteresowania ze strony rodziców
 
 
 
palenie papierosów, picie alkoholu,
zażywanie „dopalaczy”i innych środków psychoaktywnych
·          ciekawość,
·          współistnienie w grupie,
·          wpływ reklamy w mediach,
·          wzorowanie się na dorosłych,
·          sposób na odreagowanie,
·          moda, szpan,
·          nuda, przekora, bunt,
·          sytuacja domowa,
·          negatywny wpływ grupy rówieśniczej.
 
 
zachowanie agresywne
·          negatywne wzorce, także w mediach,
·          sposób na odreagowanie stresu i załatwienie sprawy,
·          chęć dominowania, zaistnienie w grupie,
·          moda na agresję w grupie rówieśniczej,
·          nieumiejętność radzenia sobie z problemami,
·          odpowiedź na prowokację.
 
 
wczesna inicjacja seksualna
·          niski poziom wiedzy i uświadomienia,
·          ciekawość,
·          wpływ grupy rówieśniczej,
·          moda na „dorosłość”
·          uległość, nieznajomość zachowań asertywnych,
·          sytuacja domowa.
 
 
6. CZYNNIKI CHRONIĄCE
 
Czynniki chroniące, to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka.
Wymienia się w tym kontekście:
 
·          Silną więź z rodzicami, opiekę dorosłych.
·          Zainteresowanie nauką i własnym rozwojem, aktywność, ciekawość poznawczą.
·          Praktyki religijne.
·          Wyznawane wartości moralne.
·          Zakorzenienie w tradycji społeczności i szacunek dla norm.
·          Konstruktywną grupę rówieśniczą, autorytety.
·          Umiejętności rozwiązywania problemów.
·          Wrażliwość społeczną.
 
7.        CELE PROFILAKTYKI SZKOLNEJ
 
·          Ochrona uczniów przed zagrożeniami rozwoju.
·          Reagowanie na pojawienie się zagrożenia.
 
 
8.        ZADANIA PROFILAKTYKI SZKOLNEJ
 
·          Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie racjonalnego wyboru.
·          Pomoc w rozwiązywaniu ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych.
·          Rozwijanie możliwości podejmowania działań alternatywnych poprzez zaangażowanie uczniów w działalność pozytywną.
·          Reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy.
·          Pomoc w organizowaniu pierwszego kontaktu z rodzicami.
·          Motywowanie do podjęcia leczenia, terapii.
·          Ścisła współpraca z rodzicami przy realizacji programu profilaktycznego.
 
 
 
 
9.        ODDZIAŁYWANIA PROFILAKTYCZNE
 
Czynniki ryzyka
Zadania
Sposoby realizacji
Osoby odpowiedzialne
 
Sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju
 
Brak rodziców w domu.
Zwracanie uwagi na to czy uczniowie nie są pozostawiani bez opieki osoby dorosłej.
Wzmacniać uczniów, których rodzice przebywają w celach zarobkowych za granicą.
wychowawcy
pedagog, psycholog
 
 
 
Uświadamiać rodziców o konsekwencjach braku kontaktu z dzieckiem.
wychowawcy
pedagog, psycholog
Prowadzić stały monitoring o skali eurosieroctwa
w szkole
wychowawcy
pedagog, psycholog
 
Modelowanie negatywnych zachowań w domu i szkole
 
Negatywne wzorce w mediach.
Uczyć uczniów krytycznego stosunku do mediów.
Prowadzić lekcje wychowawcze na temat mediów w kształtowaniu negatywnych wzorców zachowań.
wychowawcy, pedagog, psycholog, wychowawca świetlicy
Brak kontaktu rodziców ze szkołą.
Nawiązać kontakt z domem ucznia (w przypadku jego braku).
Wysyłać wezwania przez szkołę.
 
 
wychowawcy, pedagog, psycholog
 
 
Sporadyczne spotkania z wychowawcą
Zwiększyć częstotliwość kontaktu z domem rodzinnym ucznia.
Przeprowadzić indywidualne spotkania z rodzicami (obowiązkowo w przypadku negatywnych zachowań ucznia).
wychowawcy
Brak wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców.
Podnieść stan wiedzy pedagogicznej i psychologicznej rodziców.
Opracować i realizować tematykę pedagogizacji rodziców.
zespoły wychowawcze, wychowawcy
Rozszerzyć zakres form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców.
Zorganizować warsztaty dla rodziców na temat wspomagania dziecka, budowania silnej więzi emocjonalnej – czynnika chroniącego przed zachowaniami ryzykownymi.
wychowawcy, pedagog, psycholog
Przekazywać wiedzę za pośrednictwem tablicy dla rodziców i strony internetowej
pedagog, psycholog,
Małgorzata Kamińska-
-administrator strony internetowej
Brak poszanowania dla norm prawnych.
Egzekwować przestrzeganie prawa wewnątrzszkolnego.
Aktualizować zapisy prawa wewnątrzszkolnego.
dyrekcja
Stosować statutowy system nagród i kar.
dyrekcja, nauczyciele
Nuda na lekcjach.
Eliminować nudne lekcje poprzez upowszechnianie aktywizujących metod nauczania.
Wprowadzać na lekcjach ciekawe metody przekazywania wiedzy.
Przeprowadzenie rady szkoleniowej na temat: „Jak uatrakcyjnić lekcje
i zajęcia pozalekcyjne”
nauczyciele
Brak dyscypliny na lekcjach.
Podnieść umiejętności i wiedzę nauczycieli w zakresie dyscyplinowania uczniów agresywnych, sprawiających problemy wychowawcze.
Zorganizować warsztaty dla nauczycieli.
Prowadzić terapię rodzinną.
 
dyrekcja
 
 
psycholog
Zakupić odpowiednią literaturę
 
bibliotekarz
 
 
Respektować normy poprawnego zachowania na lekcjach.
Ustalić normy, kontrakty, klasowe, kontakty indywidualne i wdrożyć je oraz konsekwentnie przestrzegać.
nauczyciele
 
Grupy rówieśnicze i występujące w nich zachowania dysfunkcyjne.
 
Uległość wobec grupy.
Eliminować istnienie negatywnych grup rówieśniczych.
Przeprowadzić badania sondażowe w klasach.
wychowawcy
 
 
Zintegrować zespoły klasowe.
Przeprowadzić obowiązkowe zajęcia integrujące zespoły klasowe.
wychowawcy, pedagog, psycholog
 
 
Inicjować klasowe przedsięwzięcia służące integracji zespołów uczniowskich (wycieczki, wyjścia, imprezy).
wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi
Przemoc i agresja.
Ograniczyć zjawisko przemocy i agresji wśród uczniów.
 
 
 
 
 
 
 
Zdiagnozować miejsca oraz sytuacje występowania przemocy i agresji w szkole.
Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice
 
 
 
Poszerzyć monitoring w szkole.
dyrektor
Przeprowadzić badania sondażowe wśród uczniów na temat przejawów agresji.
wychowawcy, pedagog, koordynator bezpieczeństwa
 
 
Zorganizować spotkania odstresowujące dla nauczycieli. 
Utworzenie grupy wsparcia dla nauczycieli (imprezy cykliczne, wyjazdy, szkolenia wewnętrzne).
dyrekcja, pedagog, psycholog
 
 
 
Dostarczyć uczniom wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.
 
 
 
 
 
 
 
Przeprowadzać zajęcia wychowawcze na temat kształtowania prawidłowych postaw oraz ćwiczenia umiejętności zachowania się w sytuacji stresu, frustracji oraz zagrożenia.
całe grono pedagogiczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prowadzenie zajęć socjoterapii.
Teresa Musiał
 
Uświadamiać uczniom skutki przestępczych czynów.
 
Lekcje wychowawcze na temat czynów karalnych i przestępczych.
Pedagog, psycholog, wychowawcy
 
 
Informować uczniów o prawnych skutkach czynów zabronionych i przestępczych.
Organizować spotkania uczniów z przedstawicielami Komendy Policji, kuratorami sądowymi.
dyrektor, pedagog
 
Opracowanie i wdrażanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji w szkole.
Program profilaktyczny dotyczący umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i stresem: „Śmiechoterapia – odreagowanie stresu”
 
pedagog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program edukacyjno-profilaktyczny
psycholog
 
Program przeciwdziałania agresji dla uczniów klas I.
zespół wychowawczy klas I
Maria Kulon
 
Ogólnopolski program społeczny „Szkoła bez przemocy”.
pedagog-koordynator bezpieczeństwa
 
Włączanie uczniów do organizowania wspólnych projektów.
 
 
Przeprowadzenie debaty uczniowskiej pod hasłem „Nie milcz”.
opiekun SU- Danuta Błaszczyk, uczniowie
 
 
Przygotowywanie przez uczniów spektakli profilaktycznych.
 
Małgorzata Szymańska, nauczyciele języka polskiego, wychowawcy, opiekun świetlicy.
 
Wyrabianie tolerancji dla odmienności innych ludzi.
Imprezy integracyjne.
 
 
Zespół ds. integracji
 
„Kształtowanie asertywności
i tolerancji”
Program profilaktyczny, dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w środowisku szkolnym
Anetta Rebelska
 
Słabe wyniki w nauce
 
Lenistwo.
Aktywizacja uczniów.
 
 
Stosować metody aktywizujące w pracy z uczniami.
całe grono pedagogiczne
 
Poszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu, umożliwić uczniom zdobycie nowych umiejętności.
 
 
Pomoc uczniom w odrabianiu lekcji.
Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych.
 
 
 
 
Prowadzenie zajęć popołudniowych
w świetlicy szkolnej
i bibliotece
nauczyciele
 
 
Niska samoocena uczniów.
Wzmacnianie samooceny uczniów.
 
 
 
 
 
Wykorzystywać elementy motywacji w systemie oceniania.
całe grono pedagogiczne
 
Nagradzać uczniów za rzeczywiste osiągnięcia i umiejętności.
całe grono pedagogiczne
 
 
Pomoc uczniom z dysfunkcjami.
 
 
Stworzyć zespoły wyrównawcze i rewalidacyjne
zespół ds. integracji
 
 
Realizacja Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych
nauczyciele wspomagający
Diagnozowanie ewentualnych dysfunkcji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrowanie uczniów oddziałów integracyjnych.
 
 
 
 
 
 
 
Wspomagać rodziców w nawiązywaniu kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
pedagog, psycholog, wychowawcy
 
 
 
Opracować rejestr uczniów posiadających orzeczenia PPP.
pedagog, psycholog, wychowawcy
 
 
 
 
Realizacja programu własnego „Integrowanie przez kształtowanie postaw interpersonalnych”.
Jolanta Olechno
Monitorować realizację zaleceń ujętych w opiniach i orzeczeniach PPP
dyrektor
 
Zaangażować uczniów w pozytywną działalność (społeczną, charytatywną, artystyczną...)
Udział w
 Ogólnopolskiej akcji
„Góra grosza”
 
opiekun SU - Danuta Błaszczyk, uczniowie
 
Uczestnictwo w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
 
SU
Organizowanie zbiórek na rzecz Schroniska dla Zwierząt
pedagog, nauczyciele biologii, uczniowie
 
 
Organizowanie zbiórek zabawek i słodyczy dla dzieci z Domów Dziecka
pedagog, SU
Akcja „I ty możesz zostać św. Mikołajem” –zbiórki rzeczowe dla osób potrzebujących pomocy materialnej.
 
całe grono pedagogiczne, uczniowie
Zaktywizowanie działalności szkolnego Koła Caritas.
katecheci
 
 
Zaktywizowanie uczniów w wolontariacie
Dziewczynka z zapałkami”
pedagog
Brak umiejętności uczenia się
Zbadanie dominujących kanałów sensorycznych.
 
Przeprowadzenie badań
psycholog
Wskazanie różnych metod zapamiętywania, koncentracji i uczenia się.
Przygotowanie materiałów poglądowych dla wychowawców
 
Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców.
Pracownik poradni PP
Absencja na zajęciach w szkole.
Ograniczyć rozmiary absencji uczniów na lekcjach.
 
 
 
 
 
 
Zapoznać uczniów i rodziców z treściami Regulaminu Szkoły dotyczącymi praw i obowiązków uczniów
wychowawcy
 
 
 
 
 
Systematyczne monitorowanie absencji uczniów w szkole.
wychowawcy, pedagog, psycholog
 
Utrzymywać stały kontakt z rodzicami.
Każdy uczeń ma założony zeszyt korespondencji wychowawcy z rodzicami, w którym opiekun prawny usprawiedliwia nieobecność dziecka w szkole.
 
wychowawcy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania wychowawcy z rodzicami co najmniej raz w miesiącu.
wychowawcy
 
 
 
 
 
Natychmiastowe wzywanie rodziców do szkoły w wypadku stwierdzenia wagarów u ucznia.
wychowawcy
Brak umiejętności radzenia sobie z trudami życia.
Dostarczyć uczniom wiedzę o konsekwencjach zachowań dysfunkcyjnych.
Podjąć na lekcjach wychowawczych tematykę odpowiedzialności prawnej i moralnej.
wychowawcy
 
 
 
 
Aktywizować system wartości przeciw zachowaniom dysfunkcyjnym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat przyjaźni, miłości, szczęścia rodzinnego – wartości najbardziej cenionych przez młodzież.
wychowawcy
 
 
 
 
 
 
Wykorzystać uczestnictwo młodzieży w praktykach religijnych dla dostarczenia wiedzy o wartościach uniwersalnych.
katecheci
 
 
 
 
 
 
 
Zagrożenia płynące z sekt.
Multimedialne lekcje przestrogi – prezentacja filmu DVD „W sidłach”.
opiekun świetlicy
 
Dostęp do środków i substancji psychoaktywnych.
 
Propagowanie zdrowego stylu życia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostarczyć uczniom i ich rodzicom wiedzę na temat konsekwencji zażywania „dopalaczy”,
narkotyków, palenia papierosów, picia alkoholu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgromadzić materiały, nowoczesne środki dydaktyczne na temat profilaktyki uzależnień.
 
pedagog, psycholog, pielęgniarka, bibliotekarz
 
 
 
 
Prezentacja tematycznych filmów DVD, video
wychowawcy, pielęgniarka, opiekun świetlicy
Przygotować i przeprowadzić lekcje wychowawcze na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem.
wychowawcy, psycholog, pedagog, pielęgniarka, opiekun świetlicy
 
Przeprowadzić pedagogizację rodziców na temat zagrożeń uzależnieniami.
wychowawcy, psycholog, pedagog, pielęgniarka
 
 
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej i pedagogizacja rodziców nt. „Mity i prawdy o „dopalaczach”.
 
Przygotować gazetkę ścienną nt. szkodliwości używania „dopalaczy”.
 
Uwrażliwić rodziców na postawy dzieci, dostarczać informacji jak powinni zachowywać się
rodzice w sytuacjach wymagających interwencji, poprzez ulotki, pogadanki, spotkania ze specjalistą.
wychowawcy, psycholog
 
 
 
 
 
 
Pielęgniarka, psycholog
 
 
 
 
 
wychowawcy, pedagog, psycholog
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykorzystać wsparcie ze strony specjalistów.
Pozyskać współpracowników z Poradni Uzależnień.
pedagog, psycholog, pielęgniarka
Diagnozować skalę zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów.
 
Opracować narzędzia i przeprowadzać diagnozę zauważonych negatywnych zjawisk.
zespół ds. ewaluacji wewnętrznej
 
 
 
Organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia.
 
 
 
Zorganizowanie „Dnia Sportu”.
 
nauczyciele wychowania fizycznego
Program zajęć wychowania fizycznego i SKS w siłowni szkolnej
Edyta Haponiuk
Działanie koła żeglarskiego i Ligi Morskiej i Rzecznej.
Zenon Mielnik
 
Wdrażanie programów profilaktycznych oraz promujących zdrowy styl życia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Program profilaktyczny
Narkotyki i dopalacze– krótka droga do przepaści”
 
Agnieszka Spadło
Program profilaktyczny „Chcesz być silny, piękny, zdrowy, powiedz nie i nałóg z głowy”.
Krystyna Trojanowska
 
 
 
 
Upowszechnianie wśród uczniów znajomości zachowań asertywnych.
Przeprowadzić lekcje na temat umiejętności mówienia NIE.
 
wychowawcy
 
 
Utrudniać uczniom dostęp do środków psychoaktywnych.
Zabezpieczyć szkołę przed wnoszeniem i handlem na jej terenie narkotykami.
(monitoring, dyżury przy drzwiach wejściowych...)
dyrekcja, wszyscy pracownicy szkoły
 
 
 
 
 
Wymagać bezwarunkowo od uczniów zasady nie wychodzenia w czasie przerw poza teren szkoły.
dyrekcja, całe grono pedagogiczne
Zwiększyć ilość kamer
dyrekcja
Wczesna inicjacja seksualna, a zachowania ryzykowne.
Prowadzić zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie.
Włączyć jak największą ilość uczniów do udziału w zajęciach wykorzystując programy multimedialne, tematyczne filmy DVD.
Joanna Kwaśnik, Teresa Urbańska
 
 
Przekazać informacje merytoryczne nauczycielom na temat AIDS/HIV.
Przygotować prezentację multimedialną i przekazać uczniom.
pielęgniarka
Zapoznać uczniów z tematyką AIDS i innymi chorobami przenoszonymi droga płciową i chorobami cywilizacyjnymi,
Podjąć tematykę AIDS i chorób przenoszonych droga płciową , przygotować plakaty, gazetki ścienne.
Wychowawcy, opiekun świetlicy
 
10. EWALUACJA PROGRAMU
 
Ocena efektów realizacji Programu profilaktyki szkolnej, obok bieżącego monitorowania oraz samooceny przeprowadzonej przez zainteresowane przedmioty, dokonuje się w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej – podsumowujących pracę w pierwszym
i drugim półroczu roku szkolnego. Wynikające z oceny wnioski, przekazywane są do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 
Ocenie poddawane są następujące elementy:
·          funkcjonowanie pomocy pedagogicznej,
·          tematyka pedagogizacji rodziców uczniów na spotkaniach z wychowawcami klas,
·          realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych,
·          realizacja tematyki profilaktyki zawartych w planach pracy wychowawców klas,
·          udział nauczycieli w formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego z zakresu profilaktyki,
·          problematyka profilaktyki w ramach WDN – u,
·          innowacje i projekty wychowawcze w zakresie profilaktyki,
·          realizacja programów profilaktycznych,
·          realizacja programów psychoedukacyjnych,
·          występowanie czynników, rodzajów i przyczyn zachowań ryzykownych,
·          występowanie czynników chroniących.
 
NARZĘDZIA EWALUACJI
·          sprawozdania z realizacji programów,
·          raporty wychowawców,
·          obserwacje,
·          wnioski z obserwacji zajęć,
·          zapisy w dokumentacji wychowawcy, pedagoga, psychologa,
·          materiały zgromadzone w teczce wychowawcy,
·          badania ankietowe i ich analiza,
·          opinie i wnioski Rady Rodziców,
·          wnioski z posiedzeń rady pedagogicznej,
·          zgłoszone innowacje,
·          programy własne z zakresu profilaktyki i działań wychowawczych,
·          scenariusze lekcji, zajęć z rodzicami itp.
 
KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ
·          szkoła rozpoznaje czynniki ryzyka, zachowania ryzykowne i podejmuje stosowne działania,
·          zmniejszeniu uległa absencja i spóźnienia uczniów,
·          opracowano wzory dokumentów: upomnienie dla rodziców, wezwanie rodziców do szkoły,
·          opracowano procedury działań wychowawczych,
·          zwiększono ilość zamontowanych kamer,
·          zintensyfikowano dyżury nauczycieli,
·          ograniczono dostęp obcych osób do szkoły,
·          opracowano interesujące własne programy profilaktyczne,
·          zmniejszeniu uległa ilość uczniów ulegających nałogom,
·          zespoły klasowe są zintegrowane,
·          zespół wychowawczy aktywnie pracuje, dokonuje ewaluacji działań,
·          systematycznie prowadzona jest diagnoza czynników ryzyka,
·          zmniejszeniu uległy zachowania agresywne uczniów,
·          polepszyła się współpraca rodziców ze szkołą,
·          zwiększył się udział rodziców w spotkaniach z terapeutą, w grupach wsparcia,
      z psychologiem,
·          nauczyciele prowadzą zajęcia z profilaktyki metodami aktywnymi,
·          szkoła współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi wychowanie
      i profilaktykę,
·          polepszyła się dyscyplina na lekcjach (mniej negatywnych uwag w zeszycie spostrzeżeń o uczniach),
·          na szkolnych dyskotekach, wycieczkach, biwakach nie ma incydentów związanych z zażywaniem narkotyków ,dopalaczy, piciem alkoholu, paleniem papierosów,
·          szkoła stosuje system nagradzania i karania uczniów zgodnie ze Statutem szkoły, obowiązującymi regulaminami,
·          zmniejszyła się ilość ocen nagannych.