STATUT GIMNAZJUM NR 1

STATUT
GIMNAZJUM  NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOLESŁAWA CHROBREGO
w KOŁOBRZEGU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1
1. Ilekroć w statucie jest mowa o szkole lub gimnazjum dotyczy Gimnazjum nr 1 z Oddziałami
    Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu.
2. Ujęcie nazwy rodzice ucznia dotyczy także prawnych  opiekunów ucznia.
3. Nazwa oddział i klasa stosowane są jako synonimy.
§2
1. Gimnazjum nr1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu,
    zwane dalej szkołą, zostało utworzone na podstawie uchwały Nr XXIV/311/04 Rady Miejskiej
    w Kołobrzegu z dnia 16 czerwca 2004 roku. 
2. Szkoła ma siedzibę w Kołobrzegu przy ulicy Portowej 37.
3. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu jest  szkołą    
    publiczną.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Kołobrzeg.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
6. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty, z późniejszymi 
    zmianami, przepisów wykonawczych i niniejszego statutu.
§3
1. Uroczystym symbolem szkoły jest sztandar.
2. Sztandar jest używany podczas uroczystości państwowych, miejskich, kościelnych, szkolnych.
3. Kandydatów do pocztu zgłaszają wychowawcy klas drugich spośród uczniów wyróżniających się
    w  nauce i zachowaniu.
4. Skład pocztu sztandarowego ostatecznie zatwierdza rada pedagogiczna.
5. Gimnazjum  posiada ceremoniał szkolny.
Inne informacje o szkole
§4
1. Szkoła stanowi jednostkę budżetową.
2. Przy szkole utworzono rachunek dochodów własnych.
3. Obsługa finansowo-kadrowa szkoły jest prowadzona samodzielnie.
4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej , materiałowej określają odrębne przepisy.
§5
1. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa 3 lata. 
2. W celu kształcenia młodzieży o szczególnych uzdolnieniach, warunkach  zdrowotnych, dysfunkcjach  
     rozwojowych mogą być tworzone klasy o rozszerzonym programie wychowania fizycznego,
     nauczania języków obcych, klasy integracyjne, klasy terapeutyczne oraz klasy profilowane.
3. W szkole prowadzone są zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe.
4. W szkole mogą być realizowane programy innowacyjne, autorskie, własne, eksperymenty   
     pedagogiczne.
§6
1. W szkole obowiązuje estetyczny i stosowny do zajęć ubiór szkolny.
2. Strój galowy ucznia to biała koszula ( bluzka), ciemne spodnie lub ciemna spódniczka
    (dla dziewcząt).
3. Uczeń przychodzący do szkoły niestosownie ubrany otrzymuje strój w postaci granatowej
    kamizelki z logo szkoły.
§7
1. W gimnazjum za zgodą dyrektora szkoły i rady rodziców mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji  
     politycznych, stowarzyszenia, organizacje, kluby, koła, których celem statutowym jest działalność  
     wychowawcza wśród uczniów oraz rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,  
     opiekuńczej i sportowej.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§8
1. Głównymi celami szkoły są:
    1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego
        i fizycznego w poszanowaniu godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
    2) wprowadzanie ucznia w życie społeczne, gospodarcze i kulturalne kraju.
2. Szkoła realizuje powyższe cele poprzez następujące zadania:
 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia i uzyskania  
     świadectwa ukończenia szkoły;
    2) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania, talenty ucznia;
    3) wprowadza  w świat kultury i sztuki;
    4) współdziała z rodziną, wspomagając ją w wychowaniu;
    5) rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu
        w grupie rówieśników;
    6) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej;
    7) zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy;
    8) promuje zdrowy tryb życia.
3. Szczegółowy zakres wykonywania zadań szkoły zawiera program rozwoju szkoły, program
    wychowania, program profilaktyki.
4. Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej – psychologicznej.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§9
1. Organami szkoły są:
     1) Dyrektor Szkoły;
     2) Rada Pedagogiczna;
     3) Rada Rodziców;
     4) Samorząd Uczniowski.
2. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu
    szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania
    szkoły.
3. Gimnazjum zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły w sprawie
    podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:
    1) zarządzenia dyrektora;
    2) pocztę elektroniczną;
    3) informacje telefoniczne, pisemne;
    4) informacje na stronie internetowej szkoły;
    5) informacje na tablicach ogłoszeń w szkole;
    6) apele szkolne;
    7) spotkania rady pedagogicznej;
    8) spotkania rady rodziców.
Dyrektor szkoły
§10
1. Dyrektor szkoły realizuje zadania ujęte w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności:
    1) kieruje działalnością szkoły;
    2) organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy;
    3) prowadzi politykę kadrową;
    4) sprawuje nadzór pedagogiczny;
    5) przewodniczy radzie pedagogicznej;
    6) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
    7) sprawuje opiekę nad uczniami;
    8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich
        prawidłowe wykorzystanie.
2. Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowym współdziałaniem wszystkich organów szkoły.
3. Dyrektor szkoły rozstrzyga wszelkie zaistniałe sytuacje konfliktowe.
Rada Pedagogiczna
§11
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
2. Kompetencje i zadania rady pedagogicznej wynikają z ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń  
    wykonawczych i Regulaminu Rady Pedagogicznej.
Rada Rodziców
§12
1. Rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu spraw
    wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze
    i Regulamin Rady Rodziców.
2. Rada rodziców może wystąpić do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami
    dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
3. W skład rady rodziców wchodzą  przedstawiciele rad oddziałowych ( po jednym przedstawicielu
     wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału).
4. Zarząd rady rodziców tworzy: przewodniczący rady, z-ca przewodniczącego, skarbnik.
5. Do zadań rady rodziców należy w szczególności reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz
    podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
 a w szczególności:
    1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu
        profilaktyki problemów dzieci i młodzieży dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów i 
        potrzeb danego środowiska;
    2) opiniowanie projektów rocznego planu finansowego oraz perspektywicznego planu rozwoju szkoły;
    3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
    4) współpraca z samorządem lokalnym;
    5) organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i 
        środowisku lokalnym;
    6) podejmowanie działań  na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania działalności  
        szkoły, a także ustalanie zasad wykorzystania tych funduszy.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z 
    dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.
7. Decyzje rady rodziców są jawne, ogłaszane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 
    szkoły.
Samorząd Uczniowski
§13     
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Działa w oparciu o regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym , tajnym
    i powszechnym.
3. Działa zgodnie z corocznie opracowanym planem pracy.
4. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa Ordynacja Wyborcza
    będąca załącznikiem do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi  szkoły swoje
    wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły.
6. Samorząd uczniowski posiada prawo redagowania gazetki szkolnej.
7. Samorząd uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, 
    rozrywkowej oraz gospodarczej po otrzymaniu zgody dyrektora szkoły.
8. Samorząd uczniowski ma prawo wyboru opiekuna samorządu.
9. Samorząd uczniowski może uzyskiwać dochody z organizacji imprez, ze zbiórek surowców,
    sprzedaży gazetki szkolnej, ze środków przekazanych przez sponsorów, ze sprzedaży cegiełek, od
    rady rodziców, dobrowolnych składek uczniów.
10.Dyrektor może powołać komisję kontrolującą dokumentację samorządu uczniowskiego, a
     szczególnie rozliczenia finansowe.
         
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

§14
1.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz   
    ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§15
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz  
    organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną,
    zatwierdzany zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
    określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza
    organizacyjnego.
3. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniów opracowuje się z uwzględnieniem
    zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. Wszelkie zajęcia szkolne mogą się odbywać wyłącznie w obecności nauczyciela. 

§16
1. Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, wskazany przez dyrektora szkoły.
3. Wychowawcą danego oddziału powinien być nauczyciel uczący w tej klasie.
4. W przypadku , gdy oddział nieintegracyjny liczy mniej niż 20 uczniów, można po pozytywnym 
     zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną zlikwidować wcześniej utworzony oddział, przenosząc
     uczniów z początkiem roku szkolnego do innych klas.
5. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 osób.
6. Oddział integracyjny powinien mieć do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów z orzeczeniem poradni     
    pedagogiczno- psychologicznej.
§17
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie
    lekcyjnym .
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
3. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo zmienić  czas trwania jednostki lekcyjnej.
§18
1. Zespół nauczycieli wyznaczony przez dyrektora szkoły opracowuje perspektywiczny plan rozwoju
    szkoły , program wychowawczy i program profilaktyki.
2. Wszystkie te programy muszą uzyskać pozytywną opinię rady rodziców i zostać uchwalone przez radę
    pedagogiczną.
3. Szkolny zestaw programów nauczania opiniuje rada pedagogiczna na wniosek zespołu
    przedmiotowego lub nauczyciela.
4. Szkolny zestaw  programów nauczania dopuszcza do realizacji dyrektor szkoły.
5. Programy własne i programy innowacyjne realizowane w szkole opiniuje rada pedagogiczna.
6. Szkolny zestaw podręczników uchwala rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
7. Informacje o zestawie programów i podręczników obowiązujących w szkole dyrektor podaje na 
   szkolnej stronie internetowej oraz wywiesza na tablicach informacyjnych w szkole.
8. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje daną klasę przez  
    cały cykl kształcenia.
9. Na terenie szkoły organizowane są kiermasze używanych podręczników.
§19
1. Do  realizacji zadań statutowych szkoła posiada:
    1) pracownie i sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;
    2) bibliotekę;
    3) świetlicę;
    4) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego;
    5) gabinet profilaktyki zdrowotnej;
    6) gabinet terapeutyczny;
    7) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
    8) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
§20
1. Szkołę obowiązują aktualne przepisy bhp.
2. W szkole działa służba bhp i społeczny inspektor pracy, których powołuje dyrektor szkoły.
3. Wszystkich przebywających w szkole obowiązuje strategia zapewnienia bezpieczeństwa.
4. Wszelkie wycieczki i wyjścia pozaszkolne organizowane są według  Regulaminu  
    Wycieczek.


Biblioteka szkolna
§21
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,   
    rodziców oraz wypełnia zadania dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze i pełni funkcję doskonalenia pracy nauczycieli .
2. Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
3. Nauczyciel - bibliotekarz corocznie opracowuje plan pracy zatwierdzany przez dyrektora szkoły.
4. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb osób z niej korzystających.
5. Wyposażenie, zakup i konserwacja zbiorów finansowana jest z budżetu szkoły, funduszu  rady   
     rodziców, darów oraz z przydziału organu prowadzącego.
6. Propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów i wyposażenie biblioteki  nauczyciel-bibliotekarz 
    przedkłada dyrektorowi szkoły na początku roku budżetowego.
7. Pracę nauczyciela- bibliotekarza określa zakres obowiązków.
8. Nauczyciel – bibliotekarz realizuje edukację czytelniczo-medialną, wspomaga realizację programu  
    wychowawczego.
Świetlica szkolna
§22
1. W szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę.
2. Świetlica funkcjonuje w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
3. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
4. Świetlica funkcjonuje według  regulaminu zatwierdzonego przez dyrektora.
5.Wyposażenie świetlicy pozwala na realizację założeń planu pracy zatwierdzonego przez dyrektora
    szkoły.
6. Pracę wychowawcy świetlicy określa zakres obowiązków.
7. Wychowawca świetlicy wspomaga działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§23
1. Dla pełnego funkcjonowania szkoły mogą być utworzone następujące stanowiska pracowników
     pedagogicznych:
    1) dyrektor szkoły;
2) wicedyrektor;
3) nauczyciel;
    4) nauczyciel- bibliotekarz;
    5) wychowawca świetlicy;
6) pedagog;
7) pedagog specjalny;
8) psycholog;
9) logopeda ;
10) terapeuta;
11) socjoterapeuta.
2. Zasady zatrudniania, zwalniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określają: Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze.
§24
1. Inni pracownicy szkoły to:
    1) główny księgowy;
    2) kierownik gospodarczy;
    3) samodzielny referent;
    4) sekretarz szkoły;
    5) pracownicy obsługi: woźny, starszy rzemieślnik, sprzątaczki.
2. Pracownicy niepedagogiczni uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły. Mają obowiązek  
    reagowania na zachowanie ucznia, zgłaszanie dyrekcji szkoły i innym organom wniosków, opinii,  
    skarg, dotyczących funkcjonowania szkoły i uczniów.
§25
1. Pracownicy mają zakres obowiązków zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Pracowników szkoły obowiązuje Regulamin Pracy.
3. Ilość etatów dla poszczególnych stanowisk jest zgodna z przydziałem organu prowadzącego szkołę  
     i ujęta jest w arkuszu organizacyjnym szkoły.
4. Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia regulują odrębne przepisy.
§26
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą  i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny
    za jakość i wyniki tej pracy, a także za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów mogą tworzyć zespół przedmiotowy i zespół   
    międzyprzedmiotowy, działający według planu pracy zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 
3. Nauczyciele-wychowawcy, pedagog, wychowawca świetlicy, psycholog i dyrekcja szkoły tworzą   
    zespół wychowawczy.
4. W razie potrzeb nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowe, zadaniowe, których działalność ustaje  
     po zakończeniu zadania, do którego zostały powołane przez dyrektora szkoły.
5. Pracą istniejących zespołów kieruje wyznaczony przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
6. W zależności od tematyki spotkań danego zespołu w zebraniu mogą  uczestniczyć rodzice bądź inne   
    zaproszone osoby.
§27
1. Zadania i kompetencje nauczycieli ujmuje Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, przepisy 
    wykonawcze, zarządzenia dyrektora.
2. Nauczyciele mają prawo do:
    1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów;
    2) nietykalności osobistej;
    3) poszanowania przedmiotów do nich należących;
    4) pracy w warunkach umożliwiających realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego;
    5) współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika, swobody wyboru metod pracy;
    6) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
    7) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
    8) niewyrażania zgody na używanie przez ucznia na zajęciach urządzeń, typu: laptop, dyktafon, aparat
        fotograficzny, kamera, itp.
    9) pracy w warunkach zgodnie z przepisami bhp.
§28
1. Nauczyciele mają obowiązek:
    1) realizowania podstawy programowej;
    2) stosowania się w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej  do wymagań przyjętych programów;
    3) uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej, zespołów przedmiotowych,    
        międzyprzedmiotowych,  zespołów wychowawczych, w spotkaniach z rodzicami;
    4) przestrzegania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
    5) prowadzenia dokumentacji szkolnej;
    6) dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i między zajęciami;
    7) jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów i kryteriów ich oceniania;
    8) udzielania uczniom, ich rodzicom informacji o postępach, uzyskanych ocenach z nauki
        i zachowania;
    9) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością;
  10) pełnienia  funkcji wychowawcy klasy po wyznaczeniu przez dyrektora szkoły;
  11) respektowania zarządzeń i poleceń dyrektora szkoły;
  12) systematycznego odbierania informacji przekazywanych pocztą elektroniczną lub prezentowanych
        na  tablicy ogłoszeń.
2. Nauczyciel pełni dyżury w czasie przerw lekcyjnych, zgodnie z Regulaminem Dyżurów Nauczycieli.
3. Nauczyciel odpowiada za kształtowanie atmosfery dobrej pracy, życzliwości i koleżeństwa wśród
    uczniów i  pracowników szkoły.
4. Nauczyciel przy uzasadnionym podejrzeniu o zażywaniu przez ucznia środków psychoaktywnych lub
    alkoholu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły
    i rodziców.
5. Nauczyciel  bezzwłocznie informuje  dyrekcję szkoły o rażących naruszeniach przez ucznia Statutu
    Szkoły i  Regulaminu Szkoły.
6. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik, a następnie przedstawia swoje propozycje
    radzie pedagogicznej.
§29
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem,
    a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz   przygotowania  
    do życia w rodzinie i społeczeństwie;
   2) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków;
   3) współpraca z rodzicami;
   4) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
2. Wychowawca zobowiązany jest do wysłania pisemnego upomnienia rodziców po opuszczeniu przez
    dziecko ponad 50 godzin bez usprawiedliwienia.
3. Wychowawca współdecyduje z uczniami  i ich rodzicami  o programie i planie działań 
    wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.
4. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 
     wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka
    (zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
5. Wychowawca systematycznie prowadzi dokumentację danego oddziału.
6. Wychowawca wymaga od każdego ucznia założenia zeszytu korespondencji z rodzicami.
§30
1. Zmiana wychowawcy może nastąpić:
   1) w wyniku zastrzeżeń zgłaszanych przez 2/3 rodziców i 2/3 uczniów danego oddziału, po  
       sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektora szkoły;
   2) na umotywowany wniosek nauczyciela wychowawcy;
   3) w wyniku decyzji dyrektora szkoły podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.
2. Dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające, organizując zebranie rodziców i uczniów   
    danej klasy w obecności wychowawcy.
3. Dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej.
4. Dyrektor w terminie 14 dni od złożenia wniosku podejmuje decyzję, z którą zapoznaje rodziców 
    uczniów danej klasy na zebraniu, na którym jest obecny wychowawca klasy.
5. Podjęta w tym trybie decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI
WSPÓŁPRACA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

§31
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia młodzieży oraz 
    wykonywania obowiązku szkolnego.
2. Rodzice mają prawo do:
    1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole i danej 
        klasie;
    2) znajomości programów kształcenia i wychowania oraz przepisów dotyczących oceniania, 
        klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów;
    3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 
        trudności w nauce;
    4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
3. Rodzice ucznia powinni poinformować szkołę o talentach i zainteresowaniach ucznia,                             
    trudnościach wychowawczych, przyczynach nieobecności ucznia w szkole.
4. Współdziałanie odbywa się poprzez :
    1) zebranie ogólne z rodzicami klas I - III lub zebranie rodziców danej klasy z dyrektorem szkoły;
    2) comiesięczne spotkania wychowawców i nauczycieli  klas z rodzicami w celu wymiany informacji
         dotyczącej uczniów; zebrania odbywają się według ustalonego harmonogramu;
    3) indywidualne rozmowy wychowawcy lub nauczyciela  z rodzicami;
    4) uczestniczenie w pedagogizacji rodziców;
    5) wezwania rodziców do szkoły;
    6) spotkania z zespołem wychowawczym w celu rozwiązania trudności z uczniem;
    7) informacje pisemne wychowawców, nauczycieli, pedagoga lub dyrekcji;
    8) uczestniczenie w grupach wsparcia prowadzonych przez psychologa;
    9) wywiady środowiskowe pedagoga i wychowawcy klasy w domu rodzinnym ucznia.
5. Rodzice dziecka zobowiązani są do:
    1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
    2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
    3) powiadomienia szkoły o przyczynach nieobecności dziecka , najpóźniej do 3. dnia jego absencji;
    4) informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na frekwencję, naukę i zachowanie
        dziecka;
    5) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;
    6) systematycznego kontrolowania postępów swojego dziecka;
    7) poświęcania swojego czasu i uwagi nauce dzieci, tak aby wzmocnić wysiłki szkoły skierowane
   na osiągnięcie celów nauczania i wychowania;
    8) uczestniczenia w zebraniach rodziców i w konsultacjach indywidualnych;
9) przybycia do szkoły na ustne lub pisemne wezwanie dyrekcji szkoły, wychowawcy, pedagoga lub
     innego nauczyciela szkoły;
10) angażowania się w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach do rady rodziców
      i współdziałania z organami szkoły.
6. Rodzice na bieżąco kontrolują zeszyt korespondencji i dokonują  w nim odpowiednich wpisów.
7. Rodzice mają obowiązek przybyć na wezwanie wychowawcy lub innego nauczyciela , gdy istnieje
    uzasadnione podejrzenie o  zażyciu przez ucznia środka psychoaktywnego lub alkoholu.
    Wówczas rodzic jest zobowiązany zrobić swojemu dziecku w laboratorium test na obecność środków   
     psychoaktywnych lub alkoholu i wyniki przedłożyć dyrekcji, wychowawcy lub pedagogowi.
    Rodzic jest zobowiązany zwrócić się do odpowiednich instytucji w celu poddania dziecka terapii.
7. Rodzic systematycznie informuje szkołę  o postępach w terapii.

ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY

§32
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie realizujący kształcenie ogólne do 18. roku życia, a realizujący   
    kształcenie specjalne do 21 lat.
2. Do gimnazjum przyjmuje się:
1) z urzędu - uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie procedury  zawartej   w obowiązujących przepisach dotyczących rekrutacji do gimnazjów;
2) na uzasadnioną  prośbę rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym, po wyrażeniu zgody przez dyrektora;
3) uczniów z orzeczeniami poradni pedagogiczno- psychologicznej zamieszkałymi w Gminie Miasta Kołobrzeg, jeżeli są miejsca w oddziale integracyjnym.
3. Wstępnej kwalifikacji uczniów do poszczególnych oddziałów dokonuje komisja wewnątrzszkolna
     powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
     1)   podania rodziców złożonego do dyrektora szkoły;
2) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej;
3) odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł.
5. O ostatecznym przyjęciu ucznia do danego oddziału decyduje dyrektor szkoły.
6. Przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły wymaga zawiadomienia dyrektora tej szkoły, w  której 
    obwodzie dziecko mieszka.
7. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w oddziale, do którego uczeń przechodzi, są  
    uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
§33
1. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji  w trybie ustawy   o postępowaniu  egzekucyjnym           
    w administracji.
2. Skreślenie z listy uczniów następuje  w przypadku  ukończenia przez ucznia 18 roku życia, a w 
    oddziale integracyjnym -21 lat i  nierokowania nadziei ukończenia gimnazjum.
3. Nieprzestrzeganie przez ucznia spoza obwodu wewnątrzszkolnych przepisów i regulaminów może 
    skutkować przeniesieniem ucznia do macierzystej szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
§34
1. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności w ciągu
    pierwszego tygodnia po powrocie do szkoły.
2. W uzasadnionych przypadkach wychowawca może usprawiedliwić  nieobecność ucznia w terminie  
    późniejszym.
3. Nieobecności ucznia usprawiedliwia się na podstawie zwolnienia lekarskiego lub zwolnień
    podpisanych przez rodziców ucznia.
§35
Prawa uczniów
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy  umysłowej;
2) zapoznania się z zasadami WSO i przestrzegania jego realizacji  przez nauczycieli;
3) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpiecznego  pobytu w szkole;
4) ochrony  przed wszelkimi formami przemocy fizycznej  bądź psychicznej;
5) ochrony i poszanowania godności;
6) korzystania z pomocy doraźnej;
7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
8) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym powszechnie obowiązujących norm moralnych, a także nie jest sprzeczne ze statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole;
9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
10) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
11) korzystania z  poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
12) korzystania z pomieszczeń  i sprzętu szkolnego pod opieką nauczyciela;
13) wpływania  na życie szkoły przez działalność samorządową;
14)  zrzeszania się w organizacjach, stowarzyszeniach, na których istnienie wyrazili zgodę: dyrektor szkoły i rada rodziców;
15)  korzystania z telefonu komórkowego czasie przerw, a w nagłych wypadkach z telefonu 
       stacjonarnego znajdującego się w sekretariacie;
16) pozostawienia książek, stroju na wychowanie fizyczne, własnych pomocy dydaktycznych w
      szafce uczniowskiej.
2.Uczeń może korzystać na lekcji z nowoczesnych urządzeń multimedialnych pod warunkiem
   uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.
§36 
Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznego  udziału w zajęciach edukacyjnych i  przygotowywania się do nich;
2) właściwego zachowania w trakcie zajęć szkolnych i pobytu poza szkołą;
3) aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły;
4) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;
5) dbania o estetyczny i stosowny do zajęć wygląd; szczegółowe zasady wyglądu ucznia podczas zajęć szkolnych zostały ujęte w regulaminie szkoły;
6) przeciwstawiania się wandalizmowi, przejawom wulgarności, brutalności;
7) szanowania poglądów i przekonań religijnych innych ludzi;
8) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
9) szanowania godności i nietykalności osobistej- własnej i innych;
10) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, a także innych uczniów i pracowników szkoły;
11) wystrzegania się nałogów;
12) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
13) szanowania mienia własnego i cudzego;
14) nieoddalania się w czasie trwania zajęć poza obiekty szkoły bez zgody nauczyciela;
15) dostarczania przeciwwskazań lekarskich dotyczących zwolnienia z niektórych zajęć;
16) nieprzynoszenia przedmiotów wartościowych, dużej sumy pieniędzy oraz przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;
17) nieużywania podczas zajęć szkolnych telefonów komórkowych, MP3, MP4;
18) pozostawiania wierzchniego okrycia w szatni uczniowskiej.
3. Uczeń podporządkowuje  się zarządzeniom dyrektora szkoły, postanowieniom rady pedagogicznej,
    zaleceniom nauczycieli i innych pracowników szkoły.
4. Uczeń lub jego rodzice pokrywają koszty wyrządzonych szkód materialnych. Decyzję w tej sprawie
    podejmuje dyrektor szkoły.
§37
1. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej lub losowej mogą otrzymać stypendium lub
     pomoc materialną na wniosek rodziców, dyrektora lub wychowawcy.
2. Szczegółowe kryteria i zasady ubiegania się o stypendium lub pomoc materialną zapisane są   
   w regulaminie przyznawania stypendiów i pomocy materialnej w szkole.
§38
Nagradzanie  uczniów
1.Uczeń może otrzymać  nagrodę, wyróżnienie za:
    1) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie;
    2) wybitne osiągnięcia;
    3) pracę na rzecz szkoły i środowiska;
    4) dzielność i odwagę.
2. Katalog wyróżnień i nagród wraz z kryteriami ich przyznawania został ujęty w WSO.
3. Nagrody mogą mieć postać:
    1) pochwały;
    2) dyplomu;
3) nagrody rzeczowej;
    4) nagrody pieniężnej;
    5) stypendium;
    6) dofinansowanie do biwaku, wycieczki, itp;
 7) wpisu do Złotej Księgi Uczniów i na stronę internetową szkoły.
§39
Karanie uczniów
1. Za niestosowanie się do norm i zasad obowiązujących w szkole, za nieprzestrzeganie statutu i  
    regulaminu szkoły uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem;
2) powiadomieniem rodziców;
3) naganą;
4) nakazaniem usuwania skutków zniszczonego mienia na własny koszt;
5) wykonaniem prac na rzecz szkoły;
6) zakazem udziału w imprezach klasowych i szkolnych;
7) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
8) przeniesieniem do innej klasy;
9) przeniesieniem do innej szkoły.
2. Katalog wszystkich kar wraz z kryteriami ich przyznawania został ujęty w WSO.
3. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do kuratora oświaty dyrektor, na podstawie 
    uchwały rady pedagogicznej, po wykorzystaniu kar obowiązujących w szkole.
4. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia. Termin i formę ustala dyrektor szkoły.
5. Uczeń, którego przebywanie w szkole zagraża bezpieczeństwu uczniów lub pracowników szkoły, może   zostać zawieszony w obowiązkach ucznia do czasu wyjaśnienia sprawy lub wydania decyzji Sądu  Rodzinnego.
6. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół  roku), jeżeli  
    uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego.
7. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców ucznia o  udzielonych karach.
8. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu siedmiu dni od dnia  zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu  sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy  ucznia.
   Nieodrzucenie sprzeciwu rodzica przez dyrektora  w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego  uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§40
1. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pieczęcie szkolne przechowywane są w metalowej szafie. Podczas urzędowania znajdują się pod 
    opieką sekretarza szkoły.
3. Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z  rzeczowym wykazem  akt
     i przepisami archiwalnymi.
5. Szkoła może pobierać opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych .Wysokość tych opłat  
    ustalona jest   w  przepisach o  opłacie skarbowej dla legalizacji dokumentów. Opłatę wnosi się na 
    konto szkoły.
§41
Zmiana statutu
1.Wszelkie zmiany w statucie podejmowane są uchwalą rady pedagogicznej i opiniowane przez radę 
   rodziców.

Statut został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego 26 sierpnia 2009 roku.

Statut został uchwalony Uchwałą  nr 24/2008/2009 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
27 sierpnia 2009 roku i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.