WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
obowiązuje od 1.09.2009 roku

Rozdział 1
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

§ 1

1. Podstawą prawną szkolnego systemu oceniania w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu jest Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami  oraz na podstawie Statutu Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego uchwalonego 27 sierpnia 2009 roku.

§ 2

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Czas trwania semestrów jest związany z terminarzem ferii zimowych i  letnich.
3. Na ocenianie wewnątrzszkolne składa się:
1) ocenianie bieżące
2) klasyfikacja śródroczna (semestralna)
3) klasyfikacja roczna
4) klasyfikacja końcowa.

                                                                                    §   3

1.   Ocenianiu podlegają:
       1) osiągnięcia edukacyjne ucznia
       2) zachowanie ucznia.
2.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w
     opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych     wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

§ 4

1. Szkolny system oceniania ma na celu:
1) informowanie ucznia o  poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz uczynionych postępach w tym zakresie,
2) udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczenie rodzicom/opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych i ujęcie ich w przedmiotowych systemach oceniania,
2) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych w szkole,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
4) ustalanie semestralnych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania,
5) ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych,
6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
3. Kryteria oceniania uwzględniają specyfikę przedmiotu:
1) przyrost wiedzy i umiejętności ucznia,
2) stosowanie nabytej wiedzy w sytuacjach typowych i problemowych,
3) zaangażowanie w proces lekcyjny,
4) oryginalność i niekonwencjonalność,
5) estetykę wykonywanych prac,
6) merytoryczną zgodność pracy z tematem.
4. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania są ujęte w przedmiotowych systemach oceniania.

§ 5

1. Obowiązki nauczyciela:
1) wychowawca zapoznaje uczniów, w ramach lekcji wychowawczych, ze Statutem Szkoły, z WSO i Regulaminem Szkoły,
2) wychowawca zapoznaje rodziców na pierwszym zebraniu roku szkolnego ze Statutem Szkoły, z WSO i Regulaminem Szkoły,
3) nauczyciel opracowuje przedmiotowy system oceniania,
4) nauczyciel przedmiotu informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
5) wychowawca ocenia zachowanie ucznia zgodnie z przyjętymi kryteriami, a tabele z punktacją dołącza do dziennika najpóźniej trzy dni przed radą klasyfikacyjną,
6) nauczyciel systematycznie informuje ucznia o ocenach bieżących, przewidywanych ocenach semestralnych /rocznych i ostatecznie wystawionych,
7) nauczyciel wystawia ołówkiem przewidywane oceny  semestralne, roczne trzy dni przed planowanym zebraniem rodziców, na które każdy z rodziców zobowiązany jest przybyć,
8) na ostatnim zebraniu rodziców  przed klasyfikacyjną  radą pedagogiczną wychowawca informuje rodziców o przewidywanych dla jego dziecka ocenach,
9) nauczyciel ostatecznie wystawia oceny najpóźniej dwa dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną,
10)  nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej/niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej/niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
11)  nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania,
12)  nauczyciel wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki (sztuki) bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
13)  wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 6

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej (lub pewnego zakresu  zajęć) na podstawie opinii wydanej przez lekarza i na czas określony w tej opinii.
2. Rodzic (prawny opiekun) lub uczeń bezzwłocznie dostarcza taką opinię lekarską do dyrektora szkoły.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie pisemnej opinii publicznej/ niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej/niepublicznej poradni specjalistycznej dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
        W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
4. W przypadkach dotyczących pkt.1 i 3 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Rozdział 2
FORMY, SPOSOBY I ZASADY USTALANIA OCEN

§ 7

1. Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych :
1) umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
2) systematyczność pracy ucznia,
3) samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany, zaangażowanie i kreatywność ucznia,
4) umiejętność prezentowania wiedzy,
5) umiejętność współpracy w grupie.

§ 8

1.     Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu:
1) obowiązkowe:
a) dziennik lekcyjny,
b) arkusze ocen,
c) zeszyt spostrzeżeń o uczniach;
2) dodatkowe, w zależności od potrzeb i wg reguł ustalonych w przedmiotowych systemach oceniania, np. arkusz obserwacji ucznia i klasy, teczka wychowawcy, karta postępów ucznia, samooceny ucznia, itp.
2. Dopuszcza się prowadzenie dziennika elektronicznego i dokumentacji multimedialnej na dyskietkach, płytach DVD, CD.

§ 9

1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów
1) odpowiedź ustna, wypowiedź w klasie (aktywność),
2)  praca klasowa /sprawdzian (obejmuje większy zakres materiału i musi być zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem),
3) kartkówka (dotyczy materiału z maksymalnie trzech ostatnich lekcji i może być niezapowiedziana),
4) dyktando /pisanie ze słuchu,
5) praca z tekstem źródłowym,
6) czytanie ze zrozumieniem,
7) zadanie domowe,
8) inscenizacje,
9) recytacja,
10) czytanie,
11) gra dydaktyczna, quiz,
12) gra na instrumentach,
13) prowadzenie zeszytu, ćwiczeń
14) ćwiczenie kontrolne na mapach,
15) test sprawności fizycznej,
16) prace dodatkowe (np. referat, album, prace plastyczne...),
17) udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, itp.
2. Szczegółowe zasady oceniania wyżej wymienionych form aktywności ucznia zawierają przedmiotowe systemy oceniania.

§ 10

1. Zasady obliczania ocen śródrocznych, rocznych.
1) oceny śródroczne i roczne są średnią ważoną, która jest obliczana według wzoru:

Gdzie a1,a2,…- ocena cząstkowa
p1,p2,...- waga oceny

2) aby ustalić ocenę śródroczną lub roczną, wymagana jest minimalna ilość ocen bieżących: 2 x ilość godz. /tydzień +1,
3) jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej / sprawdzianu otrzymuje w przeliczeniach zero,
4) jeżeli przy ocenie bieżącej występuje + /- przeliczane jest to jako 0,4,
5)  wyliczoną średnią ważoną każdy nauczyciel zobowiązany jest wpisać do dziennika.
2. Nauczyciel w uzasadnionych wypadkach może podwyższyć ocenę bez względu na obliczoną wg wzoru średnią ważoną, np. jeśli uczeń osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych.
3. Wszystkie pozostałe informacje dotyczące wagi ocen bieżących znajdują się w PSO.
4. Wystawianie ocen śródrocznych  po obliczeniu średniej ważonej:
                     0,00 – 1,5 ndst.
 1,51 – 2,5  dop.
 2,51 – 3,5  dst.
 3,51 – 4,5 db.
 4,51 – 5,5 bdb.
 5,51 – 6,0 cel.

Rozdział 3
BIEŻĄCE OCENIANIE ORAZ KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE, ROCZNE

§ 11

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.  
2. Ocenianie bieżące i klasyfikacja śródroczna, roczna, końcowa odbywa się w  stopniach szkolnych wg obowiązującej skali:
1) celujący (6) - cel.
2) bardzo dobry(5) - bdb.
3) dobry(4) - db.
4) dostateczny(3) - dst.
5) dopuszczający(2) - dop.
6) niedostateczny(1) - ndst.
3.    Tylko w ocenianiu bieżącym można stosować znaki  +/-
4.     W klasyfikacji rocznej i końcowej stosuje się nazwy stopni szkolnych w pełnym brzmieniu.

§ 12

1. Oceny bieżące dzieli się  na trzy grupy wg ważności : I- , II-, III- rzędne.
2. Stosowne kryteria do tych 3 grup ujęte są w przedmiotowych systemach oceniania.
3. W szczególnych sytuacjach losowych ucznia, po konsultacji z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem szkoły, rodzicami lub opiekunami, dopuszcza się indywidualny tryb wystawiania ocen. Nauczyciel może podwyższyć ocenę uczniowi, którego wysiłek oraz czynione postępy pozwalają sądzić, iż osiągnie on lepsze efekty.
§ 13

1. Praca klasowa / sprawdzian powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą, która określi ich zakres.
2. W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa / sprawdzian, a w tygodniu nie więcej niż trzy. Nauczyciel  zapowiadając je, dokonuje równocześnie zapisu terminu w dzienniku .
3. Kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Nauczyciel nie ma obowiązku ich zapowiadania.
4. Prace pisemne ucznia nauczyciel zobowiązany jest oddać najpóźniej w ciągu dwóch tygodni.
5. Prace pisemne, za które uczeń otrzymał ocenę I- rzędną, po obejrzeniu i przeanalizowaniu przez ucznia, zostają u nauczyciela.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczącą oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) zwłaszcza w dni otwarte szkoły lub podczas zebrań.
7. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien umotywować ocenę.

§ 14

1. Oceny spełniające kryteria pierwszorzędnej ważności uczeń może poprawić tylko jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela.
2. Zasady oceniania pracy poprawianej są takie same jak głównej.
3. Każda ocena uzyskana w wyniku poprawy jest wpisywana do dziennika, nawet wtedy gdy jest niższa od poprawianej oceny.
4. Przy wystawianiu oceny semestralnej (rocznej) nauczyciel bierze pod uwagę obydwie oceny. 
5. Do poprawy nie może przystąpić uczeń, który opuścił sprawdzian / pracę klasową bez usprawiedliwienia lub nie pracował samodzielnie.

§ 15

1. O przewidywanych ocenach semestralnych / rocznych uczeń zostaje poinformowany z chwilą wystawienia proponowanej oceny ołówkiem, a jego rodzice podczas ostatniego spotkania z wychowawcą przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
2. W oddziałach integracyjnych śródroczną, roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebach kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z danego przedmiotu  otrzymują ocenę celującą roczną (semestralną).
4. Ostateczne wystawienie ocen semestralnych, rocznych odbywa się najpóźniej dwa dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną.

Rozdział 4
OCENIANIE ZACHOWANIA

§ 16

1. Ocenianie zachowania uwzględnia:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocenianie zachowania odbywa się zgodnie z ustalonymi kryteriami.

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA
Za każdą kategorię uczeń uzyskuje od 0 do 4 pkt.(można ułamki i punkty ujemne)

1. Punktualność
2 pkt  - 2 spóźnienia
1,5  pkt. - 3 spóźnienia
1      pkt  -  4 spóźnienia
0,5   pkt. -  5 spóźnień 
0      pkt. - 6 spóźnień i więcej
-1     pkt  - za każde kolejne 4 spóźnienia
2. Frekwencja
2     pkt. - uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionych
1,5  pkt. – 1-2 godz. nieusprawiedliwieni
1     pkt  –  3-4 godz. nieusprawiedliwione
0,5  pkt. – 5-6 godz. nieusprawiedliwionych
0     pkt - 7 godz. nieusprawiedliwionych i więcej
-1    pkt - za każde kolejne 7 godz.nieusprawiedliwionych
3. Zachowanie na lekcjach, przerwach
2     pkt. - brak negatywnych uwag wpisanych do dziennika
1,5  pkt  - 1 uwaga negatywna
1     pkt. - 2 uwagi negatywne
0,5  pkt. - 3 uwagi negatywne
0     pkt. - 4 uwagi negatywne
-1    pkt  - za każde kolejne 2 uwagi
Spostrzeżenia pozytywne świadczące o poprawie zachowania ucznia, wpisywane do dziennika niwelują uwagi negatywne.
4. Uwzględnienie ocen  zachowania wystawionych przez nauczycieli uczących w danej klasie
2     pkt. – przewaga wzorowych
1,5 pkt - przewaga bdb  
1    pkt -  przewaga db
0,5 pkt – przewaga pop
-1,5 pkt – przewaga nieodpowiednich
-2   pkt – przewaga nagannych
Jeżeli ilość wystawionych przez nauczycieli ocen rozkłada się równomiernie , o przydzieleniu punktów decyduje wychowawca.
5.   Stosunek do kolegów
       - uczeń pomaga w nauce
- jest koleżeński
- nie wyśmiewa
- nie obmawia
- nie jest zarozumiały
- nie kradnie
- nie kłamie
6. Dbałość o honor, tradycje i mienie szkoły
       1 pkt – udział ucznia w imprezach miejskich o charakterze patriotycznym, reprezentowanie szkoły  w poczcie sztandarowym, przygotowanie imprez szkolnych, które stanowią tradycję szkoły, poszanowanie symboli narodowych i szkolnych,
1 pkt - uczeń szanuje mienie społeczne (nie niszczy ławek, ścian, toalet, książek, szafek uczniowskich), wspomaga rzeczowo i finansowo szkołę (można uwzględnić wpłaty na Radę Rodziców)
7. Prace na rzecz szkoły i klasy
-  uczeń działa w samorządzie szkolnym, klasowym
-  porządkuje teren szkoły i boiska
-  dba o czystość porządek i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy
-  wzorowo pełni rolę dyżurnego w klasie i szkole
-  aktualizuje gazetki ścienne
-  bierze aktywny udział w przygotowaniach różnych imprez szkolnych, klasowych
-  przeprowadza apele szkolne
-  uczeń przygotowuje/prowadzi dyskoteki
8. Reprezentowanie szkoły i klasy
- uczeń uczestniczy w konkursach, quizach międzyklasowych, międzyszkolnych
- bierze udział w olimpiadach przedmiotowych i w zawodach sportowych
- osiąga sukcesy w konkursach plastycznych, recytatorskich, wokalnych, muzycznych i innych
9. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
                   -  uczeń dba o piękno mowy ojczystej, nie używa wulgarnych słów
- nie pluje
- nie śmieci
- z szacunkiem odnosi się do rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób
- taktownie uczestniczy w dyskusji
- nie przynosi i nie rozprowadza pism i rysunków o treści pornograficznej
- dba o estetyczny i schludny wygląd
10. Nieuleganie nałogom
- uczeń nie pali papierosów
- nie pije alkoholu
- nie używa narkotyków i środków odurzających
- nie rozprowadza wszelkich używek
11. Przeciwstawianie się agresji i nietolerancji
   - uczeń nie używa siły wobec innych
                   - nie stosuje agresji słownej  i wulgaryzmów
- nie zastrasza
           - nie wymusza
           - nie znęca się
- nie poniża
- nie bierze udziału w bójkach
- powiadamia pracowników szkoły o zauważonych formach agresji i dewastacji
12.  Poszanowanie prawa
 1 pkt – uczeń przestrzega wewnętrznych regulaminów szkoły, zarządzeń dyrektora i poleceń pracowników
  szkoły,
 1 pkt - uczeń nie ma konfliktu z prawem (nie jest notowany przez  policję).
13.  Kategoria dodatkowa
-  wychowawca ma prawo dodać maksymalnie 4 punkty za szczególne zasługi ucznia, za znaczną poprawę 
    zachowania;
-  punkty te może także przydzielić na wniosek dyrekcji, nauczycieli, pedagoga i innych pracowników szkoły.

PUNKTACJA  I  SKALA  OCEN

                  powyżej 22 punkty   -   zachowanie wzorowe
                  19 - 22 punkty        -   zachowanie bardzo dobre
                  15 - 18 punktów     -   zachowanie dobre
                  11 - 14 punktów     -   zachowanie poprawne
                  7 – 10 punktów      - zachowanie nieodpowiednie
                   poniżej 6 punktów zachowanie naganne

3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
4. Zachowanie oceniane jest według skali:
1) wzorowe – wz.
2) bardzo dobre - bdb.
3) dobre - db.
4) poprawne – pop.
5) nieodpowiednie – ndp.
6) naganne - ng.
5.   Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia          rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
6     Można stosować skróty ocen zachowania z wyjątkiem klasyfikacji rocznej.
7.   Ocena  zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. 
8.  Ocenę zachowania wystawia wychowawca najpóźniej dwa dni przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną,         zgodnie z obowiązującymi kryteriami.
9.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub 
      nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną
      ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

Rozdział 5
KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIA

§ 17

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zgodnie z przedmiotowym system oceniania.
2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym) szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
3. Śródroczna /roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4. Oceny z przedmiotów dodatkowych wliczane są do średniej ocen ucznia.  
5.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, oceny z tych przedmiotów wlicza się do średniej ocen upoważniającej do otrzymania świadectwa promocyjnego do klasy programowo wyższej oraz świadectwa ukończenia szkoły  z wyróżnieniem.

§ 18

1.    Uczeń jest promowany do klasy programowo wyższej lub  kończy określony etap edukacyjny, gdy jest
        klasyfikowany ze wszystkich przedmiotów obowiązujących i uzyskał oceny co najmniej dopuszczające      
        (w tym z egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego)  oraz ocenę zachowania wyższą  
        od  nagannej, jeśli ocenę naganną miałby uzyskać po raz trzeci.
2.     Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią ocen co
        najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.
3.    Uczeń, który uzyskał średnią  co najmniej 4,75 oraz wzorowe zachowanie, otrzymuje nagrodę książkową.
4. Uczeń który uzyskał średnią powyżej 5,00 oraz wzorowe zachowanie, zostaje wpisany na szkolną stronę internetową : www.jedynkagim.neostrada.pl, otrzymuje także Dyplom Uznania, a jego rodzice List Gratulacyjny.
5. Uczniowie ze średnią 5,0 i wzorowym zachowaniem, laureaci konkursów przedmiotowych, olimpiad oraz      
       uczniowie o wybitnych osiągnięciach artystycznych, sportowych, a także Sportowiec Roku wpisywani są do
       Złotej Księgi Uczniów.
6. Uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce, sporcie,  osiągnięciami artystycznymi i innymi mogą    
       otrzymać Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Rozdział 6
KLASYFIKACJA KOŃCOWA

§ 19

1.  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze) programowo najwyższym i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) z uwzględnieniem § 17 ust 3  uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 16 ust 9 i 10.
2.  Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, nie kończy gimnazjum.
3.  Wszyscy promowani uczniowie kasy III gimnazjum otrzymują oprócz świadectwa dyplomy ukończenia
       szkoły.
4.   Tytuł Prymusa Gimnazjum otrzymuje uczeń po zakończeniu trzeciego etapu kształcenia, który uzyskał 
       najwyższą średnią ocen z trzech lat nauki w gimnazjum i wzorowe zachowanie. Uczeń ten
       otrzymuje Nagrodę Dyrektora Szkoły. Jeżeli jest kilku uczniów o takiej samej średniej, dodatkowo bierze
       się pod uwagę uczestnictwo ucznia w olimpiadach, konkursach, działaniach na rzecz szkoły.
5.    Prymus Gimnazjum wpisywany jest do Złotej Księgi Uczniów.

Rozdział 7
EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY

§ 20

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek taki musi wpłynąć najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

§ 21

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem następujących przedmiotów: plastyki muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, wych. fizycznego, z których przeprowadza się egzamin w formie zadań praktycznych.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w pkt.4b, nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wych. fizyczne i nie ustala się oceny zachowania.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami.
4. W czasie trwania egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie).
5. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkolnym planie nauczania odpowiedniej klasy gimnazjum.
8. Przewodniczący komisji, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, ustala tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w szczególności liczbę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny, a w przypadku ucznia realizującego naukę poza szkołą, również skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania ( ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

§ 22

1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się „nieklasyfikowany”.
2. Nieklasyfikowanie ucznia traktowane jest jak ustalenie oceny niedostatecznej.


Rozdział 8
EGZAMIN POPRAWKOWY

§ 23

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał jedną ocenę niedostateczną, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1)     dyrektor/ wicedyrektor szkoły- jako przewodniczący komisji,
2)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 24

1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem
       § 23 ust.4.
3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć zastrzeżenia do dyrektora szkoły w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Dyrektor podejmuje działania zgodnie z rozdziałem 7.
Po przeprowadzonym sprawdzianie ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.
4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu nauki w gimnazjum promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu, o ile nie uczęszcza do klasy programowo najwyższej i jeśli te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Rozdział 9
ZASTRZEŻENIA DO OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

§ 25

1. Uczeń lub jego rodzice/ prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
§ 26

1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami.
2. W skład komisji wchodzą:
1) W przypadku ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęcia edukacyjnego:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej poprzednio przez nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik glosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
5. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Rozdział 10
EGZAMIN GIMNAZJALNY

§ 27

1. W klasie trzeciej gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin gimnazjalny, obejmujący:
           1)   w części pierwszej - umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych,
           2)  w części drugiej  - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno –
                 - przyrodniczych,   
           3)  w części trzeciej (od roku szkolnego 2008/ 2009 ) wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
                nowożytnego.
2.  Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z obowiązkowego języka nowożytnego nauczanego w szkole.
3.    Termin egzaminu ustala komisja okręgowa.
4.  Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny, nie wpływa na ukończenie szkoły.
§ 28

1. Za organizację i przebieg egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na dwa miesiące przed terminem egzaminu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminu gimnazjalnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3. Przewodniczący szkolnego  zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. W skład tych zespołów wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym przynajmniej jedna osoba zatrudniona w innej szkole.
4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i zespoły nadzorujące działają zgodnie z procedurami i instrukcjami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego OKE.
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu egzaminu.

§29

1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, na podstawie opinii publicznej/niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny i nie wcześniej  niż po ukończeniu szkoły podstawowej). Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin gimnazjalny.
2. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i w formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
3. Laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych z zakresu jednego przedmiotu z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu: bloku przedmiotów humanistycznych  albo przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
1)  dyrektor komisji okręgowej sprawdza uprawnienia do zwolnienia,
2) zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.
§ 30

1. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia prace tego ucznia i przerywa jego egzamin. Informację o unieważnieniu pracy ucznia i przerwaniu egzaminu zamieszcza się w protokole.
2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej.
3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego do dnia 20 sierpnia, powtarza klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.

§ 31

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki  w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

Rozdział 11
SYSTEM NAGRÓD I KAR

§ 32

1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
2) wzorowe zachowanie,
3) wybitne osiągnięcia,
4) dzielność i odwagę,
5) pracę na rzecz szkoły i środowiska,
6) osiągnięcia sportowe.
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, opiekuna samorządu szkolnego, rady rodziców  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Nagrodami są:
1) pochwała wychowawcy klasy wobec klasy,
2) pochwała wychowawcy wobec rodziców,
3) pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej,
4) pisemna pochwała dyrektora szkoły dołączona do dokumentacji ucznia,
5) dyplom,
6) list gratulacyjny dla rodziców,
7) wpis na szkolną stronę internetową,
8) nagroda rzeczowa,
9) wpis do kroniki szkolnej,
10) wpisanie do Złotej Księgi Uczniów,
11) wycieczka / biwak,
12) nagroda pieniężna.
§ 33


1. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły.
2. Ustala się następujące rodzaje kar:
1) upomnienie wychowawcy klasy,
2) upomnienie dyrektora szkoły,
3) upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,
4) powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
5) nagana dyrektora szkoły,
6) pisemna nagana dyrektora szkoły dołączona do dokumentacji ucznia,
7) wezwanie rodziców,
8) usuwanie skutków zniszczonego mienia na własny koszt,
9) zakaz udziału w imprezach klasowych i szkolnych (dyskoteki, wycieczki, biwaki itp),
10)    zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz, 
11)    przeniesienie do innej klasy,
12)    zawieszenie w czynnościach ucznia,
13) przeniesienie ucznia do innej szkoły,
14) skreślenie z listy uczniów w przypadku nierokowania nadziei ukończenia szkoły przy jednoczesnym osiągnięciu 18 roku życia.
3. Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego.
4. Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora szkoły. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.

 

Rozdział 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu będzie podlegał ewaluacji i ewentualnej modyfikacji.

§ 35

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania (WSO) obowiązujący w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu zaopiniowany przez Radę Rodziców         w dniu 26 sierpnia 2009 roku.

§ 36

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania (WSO) obowiązujący w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski w dniu 31 sierpnia 2009 roku

§ 37

Wewnątrzszkolny System Oceniania  Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego   w Kołobrzegu został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Uchwałą nr 26/2008/2009 dnia 27 sierpnia 2009r.       i wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku.