Regulamin Szkoły

REGULAMIN  GIMNAZJUM NR  1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego wKołobrzegu

I.  Prawa i  obowiązki rodziców uczniów uczęszczających
     do gimnazjum

1. Rodzice  mają prawo do:
1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
2) Udziału w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.
3) Znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4) Uzyskiwania informacji na temat zachowania, postępów lub trudności w nauce swojego dziecka.
5) Zapoznawania z pracami klasowymi swojego dziecka.
6) Otrzymania na swoją prośbę umotywowania oceny uzyskanej przez ich dziecko.
7) Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka.
8) Wystąpienia z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego dla swego dziecka.
9) Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez szkołę.

2. Rodzice mają obowiązek:
1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.
2) Zapoznania się ze statutem i regulaminem szkoły.
3) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
4) Kontrolowania zeszytu korespondencji.
5) Powiadamiania szkoły o przyczynach nieobecności dziecka, najpóźniej do trzeciego dnia jego absencji (zwolnienie dziecka może się odbywać na pisemną lub telefoniczną prośbę rodzica).
6) Udać się na prośbę lekarza, pielęgniarki, wychowawcy, pedagoga, dyrekcji  do odpowiedniego  specjalisty oraz na wezwanie szkoły przybyć po chore dziecko.
7) Przekazywać wychowawcy lub pedagogowi / psychologowi ważne informacje o stanie psychofizycznym dziecka.
8) Do systematycznego kontaktowania się z wychowawcą (minimum - podczas zebrań rodziców odbywających się wg harmonogramu).
9) Przybycia na każde wezwanie ustne / pisemne dyrekcji lub wychowawcy swego dziecka.
10) Pokrycia kosztów lub naprawienia szkód materialnych wyrządzonych przez ich dziecko.

II. Prawa i obowiązki uczniów

1. Uczeń ma prawo do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a także

efektywnego wypoczynku.
2) Bezpiecznego pobytu w szkole i opieki wychowawczej.
3) Ochrony i poszanowania  godności osobistej.
4) Swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza tym dobra innych osób.
5) Zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, z wymaganiami edukacyjnymi i sposobami oceniania obowiązującymi na różnych zajęciach.
6) Wystąpienia z prośbą do dyrektora szkoły o możliwość przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego.
7) Udania się do pokoju nauczycielskiego w celu

uzyskania ważnych informacji dotyczących jego i spraw

klasowych.
8) Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego, środków dydaktycznych, księgozbioru, pod opieką lub za zgodą nauczycieli.
9) Korzystania z pośrednictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego.
10) Wpływania na życie szkoły przez działalność w organizacjach, kołach, zespołach działających na terenie szkoły.
11) Korzystania na lekcji z nowoczesnych urządzeń multimedialnych pod warunkiem uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

2. Uczeń ma obowiązek:
1) Przestrzegania statutu, regulaminu szkoły i zawartych kontraktów.
2) Systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych.
3) Punktualnie przychodzić na zajęcia.
4) Przygotowywania się do lekcji i odrabiania zadań domowych.
5) Uzupełniania zaległości i poprawiania ocen.
6) Szanować mienie szkoły i własność innych.
7) Wypełniania poleceń nauczycieli i obsługi szkoły.
8) Z szacunkiem odnosić się do  nauczycieli i pracowników szkoły oraz gości odwiedzających szkołę.
9) Rozmawiać z pracownikami szkoły w postaci stojącej, nie trzymać rąk w kieszeni.
10) Kulturalnie dyskutować, nie przerywać mówiącemu, zabierać głos po poproszeniu przez  nauczyciela.
11) Przeciwstawiania się agresji, wulgaryzmom i aktom wandalizmu.
12) Powiadomienia nauczyciela o niebezpiecznym dla otoczenia zachowaniu kolegów (bójki, nałogi, wymuszenia, zastraszenia, kradzież, niszczenie mienia szkoły itd.).
13) Dbać o higienę i środowisko naturalne.
14) Nie stosować żadnych używek i reagować, jeśli ktoś inny je zażywa.
15) Chodzić w szkole bez nakrycia głowy.
16) Wierzchnie okrycie zostawiać w szatni uczniowskiej, dbać o przydzieloną mu szafkę, pokryć koszty zakupu do niej klucza, który oddaje po zakończeniu edukacji w tej szkole.
17) Przychodzić do szkoły w estetycznym, schludnym i stosownym do zajęć ubiorze.
18) Przychodzić na uroczystości szkolne w ustalonym stroju galowym.
19) Na polecenie nauczyciela nosić kamizelkę z logo szkoły.
20) Dbać o czysty, estetyczny wygląd zewnętrzny: nie nosić biżuterii, nie stosować makijażu, nie ubierać zbyt skąpych i wyzywających strojów, nie farbować włosów.
21) Dbać o czystość pomieszczeń szkolnych i boisk (nie niszczyć urządzeń  sanitarnych, sprzętów szkolnych, pomocy dydaktycznych, nie malować po ławkach, po ścianach, itp.).
22) Nie pluć.
23) Naprawić szkodę lub ponieść konsekwencje finansowe za zniszczone mienie szkolne.
24) Niekorzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć lekcyjnych.
25) Nieprzynoszenia na teren szkoły niebezpiecznych oraz wartościowych przedmiotów, dużych kwot pieniędzy, (w razie ich utraty szkoła nie ponosi odpowiedzialności).
26) Nieoddalania się poza obiekty szkoły  w czasie swoich lekcji i przerw.
27) Z szacunkiem odnosić się do symboli państwowych, szkolnych i religijnych.
28) Godnie i kulturalnie uczestniczyć w ceremoniach, uroczystościach, imprezach, wyjazdach szkolnych.
29) Otaczać szczególną troską uczniów klas młodszych i niepełnosprawnych.
30) Dbać o honor dobre imię i tradycje szkoły.
31) Nie propagować negatywnych ideologii, symboli i zachowań.
32) Respektować zalecenia pielęgniarki szkolnej (np. dotyczące szczepień, czystości, bilansów zdrowia).
33) Po dzwonku ustawiać się w dwuszeregu przed salą lekcyjną.
34) Pozostawiać salę lekcyjną w należytym porządku (ustawić krzesła, zetrzeć tablicę, uchylić okna, zebraćpapierki, itp.).
35) Kupić i nosić identyfikator podczas przebywania w szkole i  w czasie Jej reprezentowania .

III. Nagrody i kary stosowane wobec ucznia

1. Nagrodą jest:
1) Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.
2) Pochwała wychowawcy wobec rodziców.
3) Pochwała dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej.
4) Pisemna pochwała dyrektora szkoły dołączona do dokumentacji szkoły.
5) Dyplom.
6) List gratulacyjny dla rodziców.
7) Wpis na szkolną stronę internetową.
8) Nagroda rzeczowa.
9) Wpis do kroniki szkolnej.
10) Wycieczka / biwak.
11) Nagroda pieniężna.

2. Karą jest:
1) Upomnienie wychowawcy klasy.
2) Upomnienie dyrektora szkoły.
3) Upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności

uczniowskiej.
4) Powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia.
5) Nagana wychowawcy.
6) Nagana dyrektora szkoły.
7) Wezwanie rodziców.
8) Usuwanie skutków zniszczonego mienia na własny koszt.
9) Wykonanie prac na rzecz szkoły.
10) Zakaz udziału w imprezach klasowych i szkolnych.
11) Zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz.
12) Zawieszenie w czynnościach ucznia do czasu wyjaśnienia sprawy i w sytuacji, gdy przebywanie ucznia w szkole stwarza dla innych uczniów i pracowników szkoły niebezpieczeństwo.
13) Przeniesienie do innej klasy.
14) Przeniesienie do innej szkoły.
15) Skreślenie z listy uczniów w przypadku nierokowania nadziei ukończenia szkoły przy jednoczesnym osiągnięciu 18 roku życia.

Dyrektor szkoły może zawiesić wykonanie kary na okres próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy klasy lub samorządu szkolnego.
Od nałożonej kary uczeń lub jego rodzice mogą w ciągu trzech dni od dnia zawiadomienia  o ukaraniu wnieść pisemny sprzeciw do dyrektora szkoły.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy ucznia i rady pedagogicznej.
Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty wniesienia jest równoznaczne z jego uwzględnieniem. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2009r.

Regulamin podjęty uchwałą rady pedagogicznej nr 25/08/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku.
Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców 26 sierpnia 2009 roku i Samorząd Uczniowski 31 sierpnia 2009r.